fbpx
Home / Pomiar temperatury / Tajemniczy galinstan

Tajemniczy galinstan

Dzięki ter­mometrowi uzysku­jemy infor­ma­cje potrzebne do ustal­e­nia stanu naszego zdrowia, zwłaszcza zachodzą­cych w naszym orga­nizmie pro­cesów chorobowych. Bierzemy ter­mometr do ręki i sprawdzamy, jak wysoka jest tem­per­atura naszego ciała. Jak najlepiej ją zmierzyć? Jakim miejscem ciała powin­niśmy się kierować przy takim badaniu?

Dużo zależy w tym względzie od posi­adanego w domowej apteczce mod­elu ter­mometru.
Do nie tak dawna w prak­ty­cznie każdym domu można było znaleźć ter­mometr szk­lany, rtę­ciowy. Te jed­nakże, zgod­nie z dyrek­ty­wami Unii Europe­jskiej, zostały wyco­fane z aptek w 2009 roku, ze względu na zawartość sub­stancji (rtęci właśnie), która jest szkodliwa dla środowiska oraz dla zdrowia użytkown­ików.
Obec­nie rtęć została zastą­pi­ona innymi, bez­piecznymi nośnikami – np. galin­stanem.

Jest to opatentowany stop metali: galu, indu oraz cyny. Jest płynny w temperaturze pokojowej, zestala się w temperaturze około −20 °C. Jego nazwa pochodzi z sylab łacińskich nazw metali składowych: galium (68,5%), indiom (21,5%), stannum (10%). Jest substancją całkowicie nietoksyczną i przyjazną dla środowiska. Znajduje zastosowanie w analogowych, bezrtęciowych termometrach projektowanych przez firmę Geratherm Medical AG.

Co ciekawe, galinstan wykorzystuje się również w lustrach teleskopów astronomicznych i jako chłodziwo w układach chłodzenia cieczą w komputerach.

Przy przeglądzie domowej apteczki, szczegól­nie gdy posi­adamy jeszcze ter­mometr rtę­ciowy i chcemy go wymienić, powin­niśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile osób będzie z nowego przyrządu korzys­tać. Drugim ważnym fak­torem, którym powin­niśmy się kierować jest wiek naszych domown­ików. Jeżeli ter­mometr będziemy uży­wać do pomi­aru tem­per­atury niemowlę­tom warto zakupić ter­mometr, który dokonuje również pomi­aru tem­per­atury wody do kąpieli, tem­per­atury mleka oraz powi­etrza w pomieszcze­niu. Tego typu funkcje ter­mometru w znacznym stop­niu ułatwiają nam opiekę nad niemowlę­ciem. Pod­czas gdy nasza rodz­ina jest duża, wielopokole­niowa, warto posi­adać ter­mometr anal­o­gowy, który na pewno sprawdzi się przy bada­niu naszych seniorów, nierzadko nie ufają oni wynikom ter­mometrów elek­tron­icznych i wolą korzys­tać z termometrów klasycznych.

Po uży­ciu termometru bezrtęciowego przyrząd należy strzep­nąć i umyć w ciepłej wodzie z mydłem lub przetrzeć spiry­tusem, by pozbyć się wszel­kich bak­terii. Najlepiej, gdy ter­mometr jest prze­chowywany w futerale. W przypadku problemów związanych ze strząsaniem galinstanu do początku skali, zachęca się zanurzyć na kila minut końcówkę termometru w wodzie (temp. 25-30 stopni). Galinstan zyskuje bardziej ciekłą konsystencję, ułatwia to powrót słupka cieczy do początku skali.