fbpx
Home / Pomiar temperatury / Strefa temperatury

Strefa temperatury

Profesjonalny pomiar temperatury z Geratherm®.

Temperatura ciała jest indywidualną cechą każdego człowieka. Zależy od wielu czynników: m. in. od pory dnia, poziomu aktywności i miejsca pomiaru. Dokładny pomiar temperatury ciała wymaga użycia precyzyjnego termometru, przeprowadzenia pomiaru w odpowiednim miejscu, oraz odpowiedniego wyboru metody pomiaru. Geratherm® posiada w swej ofercie termometry analogowe i cyfrowe wykorzystując przy tym najnowsze technologie.

* Temperatura ciała u każdego człowieka jest różna i może wzrosnąć w ciągu dnia nawet o 1,3°C.

Każdy indywidualnie powinien ustalić podstawową temperaturę swojego ciała. Jest to pomocne przy określaniu aktualnego stanu zdrowia, a jednocześnie, jest najprost­szym i najbardziej wiary­god­nym badaniem. Więk­szości chorób towarzyszą zaburzenia tem­per­atury ciała i dlat­ego zmi­any w tym zakresie można przyp­isać konkret­nym dolegli­woś­ciom. Oczy­wiś­cie wzrost tem­per­atury nie zawsze jest wyrazem poważnej choroby, jed­nak w każdym przy­padku pojaw­ienia się gorączki (tem­per­atura powyżej 38°C) lub utrzy­mu­ją­cych się stanów pod­gorączkowych (37°- 38°C) należy skon­tak­tować się z lekarzem.

Jak ustalić podstawową temperaturę swego ciała?

Gdy jesteśmy zdrowi, należy zmierzyć temperaturę kilka dni z rzędu w ten sam sposób i tym samym termometrem. (Pomiar innym ter­mome­trem i w inny sposób może dać różnicę we wskaza­ni­ach nawet kilku dziesięt­nych części stop­nia). Pomiaru należy dokonywać o tej samej porze dnia rano (przed wstaniem z łóżka) i wieczorem.

Tem­per­atura mier­zona w nat­u­ral­nych otworach ciała (usta, ucho, odbyt, pochwa), zwana wewnętrzną, jest wyższa niż na powierzchni ciała, zwana zewnętrzną. Tem­per­atura w odby­cie jest najwyższa, a najniższa pod pachą.

Trzeba pamię­tać o czyn­nikach, które mogą sprzy­jać zaburzeniom wyniku bada­nia. Ma to szczególne znacze­nie w przy­padku: rozpoz­nawa­nia i leczenia bezpłod­ności, usta­la­nia dni płod­nych u kobiet, leczenia zaburzeń miesiączkowania.